Hvordan redusere risiko ved vibrasjoner?

Life Improvement | 14. mars 2023

Arbeidstakere som er utsatt for vibrasjoner har en økt risiko for å utvikle plager og skader i muskler, skjelett og nerver. Noen av skadene er irreversible – det vil si at selv om man reduserer eller fjerner eksponeringen er skaden allerede skjedd. Forebygging er derfor helt essensielt!

IA Bransjeprogram for Bygg og anlegg har som mål at alle arbeidstakere skal komme sunne og uskadet hjem fra jobb. I den forbindelse gjennomførte de i februar et webinar om vibrasjoner og vibrasjonseksponering, slik at bransjen kan få økt kunnskap og bevissthet rundt hvordan de kan skape trygge arbeidsforhold for sine ansatte. Har du oversikt over hvordan dine arbeidstakere eksponeres for risiko i din bedrift?

 

Hva sier regelverket?

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet. Har du arbeidstakere som utsettes for vibrasjoner, enten gjennom håndholdt verktøy eller maskiner, må du kjenne til kapittel 14 i Forskrift om utførelse av arbeid. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken grad arbeidstakere utsettes for vibrasjoner. Kartleggingen skal redegjøre for den daglig eksponeringsverdien, og det er viktig å ta høyde arbeidsmetoder, samvirkninger fra andre risikofaktorer og eksponeringens nivå, type og varighet. Forskriften gir også informasjon om tiltaks- og grenseverdier, hva du kan gjøre hvis eksponeringen overskrider disse verdiene, og hvilke krav som stilles til helsekontroller.

 

Vibrasjon og helse

Selv om sykdomsprosessene er sammensatt, og ikke fullt ut kjent, så er det en sammenheng mellom vibrasjonseksponering og helseplager.
Helseplager grunnet vibrasjonseksponering vil påvirke den enkeltes mulighet til å utføre arbeidet og kunne føre til fravær av kortere eller lengre varighet. I tillegg vil det også kunne påvirke dagliglivet i stor grad. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiver tar helsekontroller, kartlegging og grense/-tiltaksverdier på alvor, og setter i gang organisatoriske og tekniske tiltak for å redusere eksponeringen til lavest mulig praktiske nivå.
Tor Erik Danielsen fra Avonova poengterte også viktigheten av helheten når man skal kartlegger risikoen. Det hjelper ikke å fjerne vibrasjoner, hvis arbeidstakeren likevel utsettes for ensidig, gjentagende belastninger hele dagen.

 

Hvordan kartlegge?

Tiltaks- og grenseverdiene for daglig vibrasjonseksponering er satt sammen av to komponenter; vibrasjonsstyrken i verktøyet og tiden man utsettes for vibrasjonen.
For å regne ut de ansattes daglige eksponering kan du bruke Vibrasjonskalkulatoren her inne på Ergonomiportalen. Her kan du legge inn vibrasjonsstyrke og eksponeringstid for flere verktøy, og få den samlede eksponeringen for den ansatte. Har du arbeidstakere som er utsatt for mye vibrasjoner er det i tillegg lurt å få hjelp av bedriftshelsetjenesten til kartlegging og målinger.

Forskning viser at det kan være forskjell mellom vibrasjonsstyrken oppgitt av leverandøren, og den faktiske belastningen den ansatte utsettes for. Det betyr ikke at produsenten oppgir feil verdier, men det er viktig å huske på at leverandørens data stemmer under de gitte forutsetningene verktøyet er testet i. Vi vet at arbeidsmåter, underlag og bruk vil påvirke vibrasjonsnivået. Thomas Clemm, stipendiat fra STAMI, er likevel tydelig på at leverandørdata er godt egnet til en forenklet risikovurdering, men at det er viktig å gjøre en helhetlig kartlegging og ta høyde for andre risikofaktorer som temperatur, arbeidsmåter, eksponeringsmønster, arbeidsmetoder, støy og ergonomi.

 

Slik kan du redusere risiko

Et av de viktigste tiltakene er at arbeidsgiver har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å velge maskiner og verktøy som har lavest risiko for helseplager.
Det er også viktig at arbeidsgiver har kompetanse til, og en rutine for, systematisk vedlikehold av utstyret, slik at det fungerer i henhold til produsentens opplysninger.

Et annet viktig tiltak er å sørge for at de som usettes for vibrasjoner får god informasjon og opplæring om risiko, tiltaks- og grenseverdier, smarte arbeidsmåter og vernetiltak, slik at de selv kan være med å ta smarte valg i arbeidshverdagen.

 

Tips for å redusere risiko for plager ved helkroppsvibrasjoner

• Førerhytte og stol med vibrasjonsdemping
• Dekk og hjul tilpasset underlaget
• Redusere eksponeringstida ved å variere arbeidsoppgavene
• Lavere fart
• Jevnt underlag

 

Tips for å redusere risiko for plager ved hånd- og armvibrasjoner

• Alternative arbeidsmetoder og verktøy
• Utstyr med relativt lav vibrasjon
• Kortere eksponeringstid
• Jobbrotasjon og variasjon i arbeidsoppgaver

Kanskje du også er interessert i

Life Improvement | 7. februar 2024

Vibrasjonsdempende teknologi

Vibrasjoner øker risikoen for vedvarende skader hos arbeidstakere. Ny teknologi kan redusere ekponeringen fra verktøy med 50-90%.

Les mer Pil

Life Improvement | 28. april 2023

Sett fokus på arbeidsmiljøet

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader rundt om i verden. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, ...

Les mer Pil
Anleggsarbeidere

Life Improvement | 27. januar 2023

Kurs for redusere sykefravær!

Muskel- og skjelettplager er årsak til 50 % av fraværet i bygg- og anleggsnæringen. Forskning er tydelig på at mye av dette fraværet kan forebygges gjennom g...

Les mer Pil

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere